Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy
Prawo pracy

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma prawo „dorobić”. Pobierający świadczenie mają wybór co do sposobu dalszej aktywności zawodowej. Mogą wykonywać pracę m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, jak również na podstawie własnej działalności gospodarczej. Podjęcie pracy przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia przedemerytalnego nie spowoduje utraty uprawnień do tego świadczenia. W zależności od wysokości osiągniętych przychodów świadczenie to może natomiast ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia – kiedy?

Aby świadczenie przedemerytalne nie uległo zawieszeniu lub zmniejszeniu, osiągnięte zarobki muszą mieścić się we wskazanych ustawą granicach. Wyznaczono dwa progi zarobkowe określane jako dopuszczalna i graniczna kwota przychodu.

Zgodnie z art. 5 ustawy przedemerytalnej, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodów miesięcznych:

  • przekracza kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS (tzw. dopuszczalna kwota przychodu);
  • i nie przekracza kwoty 70% tego wynagrodzenia (tzw. graniczna kwota przychodu).

Jeżeli pracownik osiąga miesięczny przychód:

  • nieprzekraczający dopuszczalnej kwoty przychodu, tj. od marca 2017 r. do końca lutego 2018 r. w wysokości 1.011,80 zł/mies. - świadczenie jest wypłacane w pełnej wysokości;
  • przekraczający dopuszczalną kwotę przychodu, ale nieprzekraczający granicznej kwoty przychodu - świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Jednakże świadczenie to nie może być niższe niż 520 zł (tj. minimalna kwota gwarantowana od 1 marca 2017 r.);
  • przekraczający graniczną kwotę przychodu, tj. od marca 2017 r. do końca lutego 2018 r. kwotę 2.833,10 zł/mies., wówczas świadczenie ulega zawieszeniu.

Jeżeli świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości pomimo, że powinno zostać zawieszone, to ZUS w decyzji rozliczającej określi kwotę nienależnie pobranego świadczenia. Zaś w przypadku zawieszenia świadczenia, podczas gdy powinno zostać tylko zmniejszone, organ rentowy wypłaci odpowiednie wyrównanie.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w celu dokonania rozliczenia rocznego ZUS ustala łączną kwotę przychodu osiągniętą w okresie roku rozliczeniowego, a następnie porównuje ją z roczną graniczną i dopuszczalną kwotą przychodu. Jeżeli prawo do świadczenia powstało w ciągu roku wówczas okres, z którego ustala roczne kwoty ulega odpowiedniemu skróceniu.

Dorabiam na świadczeniu przedemerytalnym – jak to zgłosić?

W przypadku jednoczesnego osiągania dodatkowego przychodu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do ZUS-u. Obowiązek ten ciąży zarówno na osobie pobierającej świadczenie jak i płatniku - pracodawcy, zleceniodawcy (nie ma znaczenia, który dokona zgłoszenia). ZUS dokonuje rozliczenia rocznego lub miesięcznego - w zależności od tego, która forma jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy. Rozliczenie dodatkowych dochodów w rocznych okresach rozliczeniowych powinno nastąpić do 31 maja każdego roku. Rozliczenie obejmuje zarobki uzyskane w okresie od 1 marca poprzedniego roku do 29 lutego bieżącego roku, w którym następuje rozliczenie, tzn. rozliczenie do 31.5.2018r. za okres od 1.3.2017 do ostatniego lutego 2018r.

Kwoty przychodu mające wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego w 2018 r.

Poniżej przedstawiono obowiązujący od 1 marca 2018r. wykaz kwot przychodów wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego:

  • miesięczna kwota przychodu - dopuszczalna: 1.067,90 zł, - graniczna: 2.990,10 zł
  • roczna kwota przychodu - dopuszczalna: 12.814,80 zł - graniczna: 35.881,20 zł

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Czym jest zaświadczenie o niekaralności i jak je uzyskać? Prawo karne

Są sytuacje, kiedy wymaga się od nas przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Najczęściej dokumentu tego wymagają ...

Czytaj